Midvest Fondene består av to investeringsfond rettet mot små og mellomstore vekstbedrifter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondene har en total kapitalbase på NOK 254.000.000 og har forretningsadresse i Namsos. Midvest Fondene har investert i 14 selskaper hvorav 5 er realisert.

Investeringene blir kanalisert gjennom to ulike og juridisk uavhengige selskaper, Midvest I AS og Midvest II AS. Selskapene er del av en notifisert og godkjent såkornordning for fond som administreres gjennom Innovasjon Norge. Fondene eies og styres av investorene.


Forretningsidé

Midvest Fondenes forretningsidé er å utnytte kompetanse og nettverk fra eiere, rådgiver og samarbeidspartnere for å finne attraktive investeringsprosjekter som skal utvikles gjennom aktivt eierskap. Fondenes hovedmålsettinger er å bidra til etablering og videreutvikling av suksessfulle vekstbedrifter i Midt-Norge, samt å gi investorene 15% årlig avkastning på privat kapital i arbeid.


Bakgrunn

Stortinget fattet i forbindelse med revidert budsjett 2003 og statsbudsjettet 2004, vedtak om fire nye distriktsrettede såkornfond. Stortinget har etter forslag fra Næringsdepartementet avsatt NOK 700 mill i lån til nye såkornfond. Videre ble det bevilget NOK 175 mill til tapsfond for bl.a. å begrense noe av risikoen for investorer.

Rammebetingelser og vilkår for fondene skulle i store trekk være sammenfallende med de eksisterende såkornfondene. I denne nye ordningen forutsettes imidlertid investeringene å være dedikert for distriktsområdene, dvs. investeringer i kommuner i sone B, C og D. For Midvest Fondenes virkeområde i Midt-Norge omfatter

dette alle kommuner unntatt Stjørdal i Nord-Trøndelag og Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik og Skaun i Sør-Trøndelag samt Molde, Ørskog, Skodje, Ålesund, Sula og Giske i Møre og Romsdal.

Hovedhensikten er å øke tilgangen på «kompetent kapital» i distriktene til små- og mellomstore bedrifter i oppstarts- eller ekspansjonsfase.

Målsettingen er å fremme lønnsom verdiskaping og bidra til å utvikle flere vekstkraftige bedrifter. I tillegg er det viktig å bidra til å utvikle økt kapasitet samt styrke miljøer relatert til eier- og forvaltningskompetanse.